2019. 02. 12. kedd: "Isten akarata a vallások sokszínűsége,,- Ferenc pápa


De igen sokan Lucifert követve, akinek gonosz jelszava az, hogy „nem szolgálok” – a szabadság neve alatt bizonyos képtelen és hazug szabadosságot értenek. Ilyenek azon elterjedt és hatalmas iskola emberei, akik a szabadságtól vevén nevüket, azt akarják, hogy szabadelvűeknek, liberálisoknak nevezzék őket.

(XIII. Leó pápa - Libertas præstantissimum)

Valóban "Isten akarata" a vallások sokszínűsége?

 "Ez azt jelenti, hogy Ferenc pápa szerint az aztékok emberi áldozatokkal teli vallása éppen ugyan olyan Isten által létrehozott vallás, mint az iszlám vagy a judaizmus, amelyek ellentmondanak az egyháznak a Szentháromság és Krisztus istenségével kapcsolatban.,,


"A vallások, színek, nemek, rasszok és nyelvek sokszínűsége mind Isten akarata."
(Ferenc pápa) 

"Mózes I. könyve 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszéltek, Sineár földjére mentek és ott egy várost meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa az égig érjen. Isten azonban meghiúsította a törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy összezavarta nyelvüket úgy, hogy nem értették meg egymást, és elszéledtek a Földön,,


816 "Ez Krisztus egyetlen Egyháza, (...) melyet Üdvözítőnk föltámadása után Péternek legeltetésre átadott, és őrá meg a többi Apostolra bízta terjesztését és kormányzását (...). Ez az Egyház e világban mint alkotmányos és rendezett társaság a Péter utóda és a vele közösségben élő püspökök által kormányzott katolikus Egyházban létezik." [273]
A II. Vatikáni Zsinatnak az ökumenizmusról szóló határozata kifejti: "Az üdvösség eszközeit hiánytalanul csak Krisztus Katolikus Egyházában, az üdvösség egyetemes eszközében érhetjük el. Hitünk szerint ugyanis a Péter vezetése alatt álló egyetlen apostoli kollégiumra bízta az Úr az új Szövetség összes javait, hogy létrehozza Krisztus egy testét a földön; melybe teljesen be kell épülnie mindazoknak, akik valamilyen módon már Isten népéhez tartoznak." [274]Athanasius Schneider püspök


"A kazahsztáni Athanasius Schneider püspök kijavította Ferenc pápa állítását, miszerint minden vallás Isten akarata.

Schneider azt írta a Rorate-Caeli.blogspot.com oldalon, hogy a kereszténység az egyetlen Isten által teremtett vallás, amelyet nem lehet a többi vallással összehasonlítani.

Schneider kiemelte, hogy a Krisztusba vetett hit és az isteni tanításai minden vallás felett állnak.

Ha minden vallás Isten akaratának megfelelően működne, akkor Isten nem büntette volna meg a bika Aranyszobor vallását (
Arany Borjú vallás) Mózes idején.

Schneider azt mondta, hogy nincs olyan hatalom a földön, "még az egyháznak sincs hatalma" arra, hogy azt állítsák, minden vallás Isten akarata, mivel az egyetlen megmentő az Jézus Krisztus.

A kereszténység kivételével más vallás nem lehet Isten akarata, mert Isten akarata az, hogy mindenki higgyen fiában
.,,
A szabadság minden ember joga: minden ember élvezi a hit, a gondolat, a kifejezés és a cselekvés szabadságát. A vallások, a színek, a nemek, a fajok és a nyelvek pluralizmusát és sokféleségét Isten bölcsességének akarata, melyen keresztül teremtette az embereket. Ez az isteni bölcsesség az a forrás, amelyből a meggyőződés szabadsága és a szabadság szabadsága származik.,,


"A szokásos értelemben vett kijelentés, hogy a vallások pluralizmusa és sokfélesége Isten mindenható bölcsességének az akarata, közvetlenül ellentétes a katolikus hittel. A vallások pluralizmusa és sokfélesége gonosz, és mint ilyen, Isten aktív akaratával nem egyezik. Ezek a vallások ellentmondanak egymásnak a doktrinális és erkölcsi kérdésekben. Ezért igaznak kell lennie annak, hogy  ha ezek közül legalább néhány vallás hibás, akkor nem értenek egyet... Továbbá, a keresztény tanítás az, hogy csak egy valódi vallás van, a vallás, amely imádja a Szentháromságot. Azok a vallások, amelyek nem imádják a Szentháromságot, hamis vallások, amelyek önmagukban kárt okoznak az imádóknak. Mint ilyenek, gonoszok.,,


"Amikor Isten akaratáról beszélünk, megkülönböztetünk. Isten „aktív vagy pozitív akaratát” és „megengedő akaratát”. Isten „aktív akarata” a jó, igaz és szép dolgokra vonatkozik. Másrészt, Istennek van egymegengedő akarata”, amellyel lehetővé teszi, hogy a dolgok megtörténjenek, amelyek nem felelnek meg az általa létrehozott rendnek. Például Isten teremtette Ádámot és Évát, hogy bizonyos módon éljenek az ő akarata szerint. Azonban előre látta, hogy elbuknak, mégis engedte, hogy ez megtörténjen..,,


"Valószínűbb, hogy a nyilatkozat elfogadása a determinizmusba vetett hitből ered, amely a szunnita iszlám jellemzője. E determinizmus szerint minden, ami történik, közvetlenül az Isten által szándékozott és okozott, és nem történhet másként. Isten azonban nem hibáztatja az emberi bűnt és más gonoszságokat, és igazságosan bünteti az embereket a bűnért. Az ilyen determinizmus úgy véli, hogy a vallási pluralizmust valójában közvetlenül Isten akarja és okozza; de ez nem vonja le azt a következtetést, hogy ez a pluralizmus jó, hogy minden vallás jó, vagy hogy az embereket nem lehet igazságosan büntetni a hamis vallásokhoz való tartozásért (ami az imám számára az iszlám kivételével minden vallás lenne).,,


"Az ember azonban csak Krisztusban való személyes hit által és a keresztség vételén keresztül kapja meg azt, ahogy maga az Úr tanította:,,
  
"Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez éjjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek.,,
(János 3, 1-7)

 Szent Athanasius folytatja magyarázatát, mondván, hogy a teremtett lényként az emberek Isten más fiaivá válhatnak, mint a hit és a keresztelés útján, amikor megkapják az Isten természetes és igaz Fiának Lelkét. Éppen ezért az Ige testté lett, hogy az embereket az Isten fiainak elfogadására és az isteni természetben való részvételre alkalmassá tegye. Következésképpen Isten természetéből adódóan nem minden ember Atyja. Csak ha valaki tudatosan elfogadja Krisztust és megkeresztelkedik, képes megvallani Istent Atyjának, ily módon: "Abba, Atya" (Róm 8: 15; Gal. 4: 6).

Csak egy út van Istenhez, és ez Jézus Krisztus, mert Ő maga mondta: „Én vagyok az út” (János 14: 6). Csak egy igazság van, és ez Jézus Krisztus, mert Ő maga mondta: „Én vagyok az Igazság” (János 14: 6). Csak egy igazi természetfeletti élet van a lélekben, és ez Jézus Krisztus, mert Ő maga mondta: „Én vagyok az élet” (János 14: 6).


Ha más vallások is hasonlítanak Isten akaratához, Mózes idején nem lett volna az Arany Borjú vallásának isteni elítélése ( 2.Móz 32: 4-20).

"Aki hisz őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.,,
(János 3, 18)

                                       "Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged;
A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.
És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ léte előtt.
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.
Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál:
Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.
Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.
És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
És én őérk oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
De nemcsak őérk könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem;
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképpen mi egyek vagyunk:
Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
És megismertettem velük a te nevedet, és megismertettem; hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek.,,
                                                                               (János 17, 1- 26) Ajánlom:

 
Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok