Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2019

2019. 04. 27., szombat: Szeretet önmegtagadás nélkül nem létezhet

Kép
Alacoque Szent Margit Mi is gyakran elfutunk Istent ő l, aki minket a kudarc által nevelni akar, alázatossá és segítségre szorulóvá akar tenni, magához akar vonni, és a kis dolgokban tanúsított h ű ség által szentté akar tenni bennünket , és mi egye nesen énbálványunk karjaiba rohanunk. Nagymértékben élünk pótkielégü lésb ő l és lekicsinylésb ő l, rendkívüli élethelyzetekbe és h ő sies elhatározá sokba lovaljuk bele magunkat, nagy, felt ű nést kelt ő tettekr ő l, akár vértanúságról is álmodunk, a gyakorlati életben pedig kudarcot vallunk a legköznapibb dolgokban, mert Istennek tetsz ő , h ő sies vágyakat összeté vesztünk veszélyes képzelgések önámításával, melyekben nagy restségben élvezzük jóllakatott öntudatunkat.   A hétköznapok szentje megmenekül ezekt ő l a veszélyekt ő l, mert vá gyainak világát megtisztította, nemes célokra irányította, és hivatása gya korlása közben kipróbálta. Ig

2019. 04. 22., hétfő: Változások az ötödik gyermekünk születését követve- Isten maga elég

Kép
Hihetetlen, de bizony minden gyermek születésével tanít minket az Úr valamire. Ezért is érthetetlen a világnak ma, hogy mitől "önmegvalósít" egy anya, hiszen ő csak pelenkákat cserél (látszólag...). Ez nem így van. Az élet furcsa fintora, hogy önmagunkról akkor tanulhatunk a legtöbbet, amikor mélyvízbe kerülünk, amikor szembesülünk a korlátainkkal, amikor van kihívás, és amikor nem rólunk szól csupán az élet. Mindig is voltak problémáim az anyaságom során azzal, hogy görcsösen ragaszkodtam az én- időhöz. Jelentem: úgy tűnik a beteg gyógyult. Amit most le fogok írni, az nem lesz érthető azok számára, akik az anyaságom első 4- 5 évei alatti énemre hasonlítanak. Akkor még én sem értettem, és most is minden bizonnyal sok dolgot nem jól látok. Nem mondom azt sem, hogy ez az út, és mindenki aki máshogy éli meg ezt a kihívásokkal teli, mégis csodás hivatást, az valamit rosszul csinál, de nekem mindenképpen megnyugvást és békét hozott az, hogy a görcsös ellenállásomtól szab

2019. 04. 20., Nagyszombat: Örök szeretettel szerettelek...

Kép
Hibáztam. Nem tudtam sokszor úgy szeretni, mint Isten.  Pedig Ő azt kéri tőlünk, hogy váljunk olyanná, mint Ő. Ez nem megy a saját erőnkből, ehhez szükségünk van arra, hogy Krisztus feltámadt teste éljen bennünk.  " Ha azt akarod, hogy engedelmeskedjenek neked, gondoskodj arról, hogy szeressenek. " (Dr M.A. Nailis: Szentség a hétköznapokban) Amikor megtértem, az nem úgy történt, hogy egyből elém tárta a bűneimet, és követelte, hogy szabaduljak meg tőlük. Isten amúgy sem követel, meghagyja a szabad akaratunkat. Neki más a pedagógiája, máshogy nevel. Ő a legjobb nevelő és a legeslegszeretőbb Atya. A vérszerinti családunknál is jobban szeret minket, mert Ő maga a szeretet. Nincs olyan teremtmény, aki nála jobban tud szeretni. Már akkor szeretett minket, amikor megálmodott, amikor még csak elképzelte, hogy életre hív minket. Anélkül szeret, hogy az függne bármiféle cselekedetünktől. Feltétel nélkül. Örökké.  Dr Pécsi Rita neveléskutató előadásait h

2019. 04. 15., hétfő: Hogyan tudunk sok gyereket vállalni?

Kép
 Mindig lesznek n álunk szeg ényebbek es gazdagabbak is, ez ért j ó tiszt ázni, hogy mi is a szeg énys ég maga ( szeg ény ember az, akinek nincs t ö bb havi el őtakar é koss ága) , amire egy ébk ént Isten h í v minket, kereszt ényeket, hogy megmutassuk a vil ágnak, nek ü nk nem az anyagiakt ól, a vil ági dolgokt ól f ü gg a boldogs águnk és nem is az, ami a f ő motiv áci ót adja, bizonyos d ö nt ések el őtt. A p énz kell, sz üks éges az élethez, de nem szabad hagyjuk, hogy ir ány í tson minket . Az egyik imám során bevallom, nehezteltem az Úrra. Megkérdeztem Tőle, hogy miért van az, hogy az életem célja úgy tűnik az, hogy a korunk felfogásával messzemenőkig ellentétes nézetekkel létezzek, mintha egy kirakatban élnék. Sokáig hallgatott, majd csöndesen azt mondta.: " Az én életem is egy példa volt és egy kirakatban éltem, az embereknek példát mutatva. Kigúnyoltak, megvetettek, szidtak. Nagyon kevesen értettek meg és követtek. " Ma azzal azonositj ák, hogy valaki

2019. 04. 15., hétfő: Unalmas-e háztartásbelinek lenni?

Kép
Mindig is foglalkoztatott a dolog, hogy nagyanyáink, hogyan bírták otthon a házimunkát és a gyereknevelést évtizedekig. Aztán gyorsan rájöttem, hogy más világ volt. Mivel nem volt fogamzásgátlás és nem volt legális az abortusz sem, ezért nem lehetett csak úgy félrelépni, illetve elválni sem. Az emberek sokkal erkölcsösebbek voltak, mint ma. A válás azért sem volt jellemző, mert az anyáknak nem volt külön keresetük és nem tudtak csak úgy, egyik napról a másikra kilépni egy házasságból. Itt mindig egy sz éls ős éges esetre vil ág ítanak r á a h ázass ág- ellenz ők vagy a m á r elv á ltak, miszerint er őszakos f é rjt ől el kell v á lni... így van, a k ül ön él ést nem tiltja az Egyh á z, de az ú jrah á zasod á s ez esetben (ha az els ő h á zass á g szents égi volt), a par á znas á g bűn ét vonja maga ut á n... úgy menj ünk f érjhez, hogy tiszt á ban legy ünk a h á zast á rsunk jell é m ével! Ne a r ózsasz ín szem üveges id őszakban, mert akkor azt sem tudjuk, kihez ment ün